Statut

S T A T U T
OGÓLNOPOLSKIEGO  STOWARZYSZENIA TWORZĄCYCH PRZYJACIÓŁ  z/s  w BORNEM  SULINOWIE

 

Rozdział I

Postanowienia   ogólne

§ l

Stowarzyszenie nosi nazwę „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących Przyjaciół „, zwane dalej w skrócie „OSTP”, jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem, działającym na podstawie  przepisów ustawy  z dnia 07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach /Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późn. zmianami/ oraz niniejszego Statutu.

Stowarzyszenie niniejsze jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Borne Sulinowo. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać  członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 3

Stowarzyszenie może używać pieczęci i emblematu oraz logo, ma także prawo do

wydawania legitymacji członkowskich oraz zaświadczeń/certyfikatów o ukończonych kursach / seminariach/ szkoleniach zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

Stowarzyszenie jest niezależnym i dobrowolnym związkiem artystów pracujących

twórczo w różnych dziedzinach sztuki. Stowarzyszenie jest społeczną reprezentacją swoich członków w kontaktach z władzami lokalnymi i stowarzyszeniami twórczymi działającymi w kraju i zagranicą.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność statutową na pracy społecznej swoich  członków oraz osób (podmiotów) wspierających.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną, nieodpłatną oraz gospodarczą  w sferze kultury i sztuki mającą na celu pozyskanie środków dla realizowania działalności statutowej, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi odrębnymi przepisami.

Stowarzyszenie inicjuje i ułatwia spotkania z ludźmi nauki, kultury i sztuki działającymi w Bornem Sulinowie, regionie zachodniopomorskim, w kraju lub zagranicą.

 

Rozdział II

Cele i  sposoby działania

§ 5

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest:

 1. Zrzeszanie i integrowanie twórców, celem stworzenia możliwości jak i warunków uczestnictwa w kształtowaniu i rozwoju kultury artystycznej miast, regionów, w kraju i poza jego granicami.
 2. Wspieranie merytoryczne członków Stowarzyszenia w dążeniu do rozwijania ich warsztatu twórczego.
 3. Reprezentowanie artystów w kraju i zagranicą oraz eksponowanie i rozpowszechnianie ich dzieł.
 4. Umacnianie roli społecznej i pozycji artysty.

§ 6

Realizowanie celów Stowarzyszenia następuje m.in. poprzez:

 1. Współpracę z terenowymi organami władzy, administracji, instytucjami i organizacjami społeczno – zawodowymi oraz galeriami w zakresie:
  1. kształtowania opinii, stwarzania warunków określających rolę, rangę i zasady rozwoju oraz upowszechniania sztuki i kultury;
  2. działań twórczych, oświatowych, edukacyjnych, i wychowawczych;
  3. upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku połączonego z pracą twórczą;
  4. rozwoju zainteresowań sztuką i kulturą;
  5. ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego.
 2. Podejmowania działań własnych w zakresie:
  1. organizowania wystaw dzieł artystycznych w kraju i zagranicą;
  2. prowadzenia galerii, warsztatów artystycznych, pracowni plastycznych, działalności wystawienniczej i ekspozycyjnej;
  3. inicjowania edycji dzieł artystycznych oraz prowadzenia własnej działalności wydawniczej;
  4. współpracy ze środkami masowego przekazu w sprawach obejmujących upowszechnianie działalności artystycznej twórców i innych zagadnień związanych ze sztuką;
  5. organizowanie plenerów, akcji artystycznych, spotkań, sympozjów, konferencji poświęconych sprawom sztuki;
  6. inicjatyw gospodarczych dla pozyskania środków na działalność statutową Stowarzyszenia;
  7. wspieranie startu artystycznego nowych, zdolnych twórców poprzez przyjęcie ich do Stowarzyszenia i inne działania mające na celu pomoc i promocję artystyczną.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

§ 8

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna.

Osoba prawna działa poprzez swojego przedstawiciela. Osoba prawna może być  jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełnię praw publicznych; będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która pracuje twórczo w dziedzinie sztuki oraz uznaje cele i zadania statutu, złoży pisemną deklarację przystąpieniu do „OSTP” oraz opłaca składki członkowskie.
 2. Przyznanie członkostwa zwyczajnego następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie opinii Rady Programowo-Artystycznej i osoby wprowadzającej.
 3. Kandydat na członka zwyczajnego powinien wykazać się dorobkiem twórczym lub posiadać dyplom wyższej uczelni artystycznej; bądź zostanie zakwalifikowany na podstawie oceny przedstawionych dowodów twórczej działalności i przygotowania zawodowego w określonej dyscyplinie artystycznej.

§ 10

Prawa członka zwyczajnego obejmują:

 • Bierne i czynne prawo wyborcze;
 • Uczestnictwo w Walnych Zebraniach z prawem głosowania i zgłaszania wniosków;
 • Uczestnictwo w ruchu artystycznym, imprezach , działalności społecznej oraz korzystanie ze świadczeń Stowarzyszenia;
 • Zrzeszanie się w niezależne grupy twórcze, kluby, itp.

§ 11

Obowiązki członka zwyczajnego obejmują:

 • Pracę twórczą oraz współdziałanie w realizacji celów i zadań statutowych;
 • Przestrzeganie postanowień statutowych, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • Przestrzeganie zasad i norm współżycia społeczno-zawodowego i integracji artystycznej;
 • Terminowe opłacanie składek członkowskich, których wysokość określa Walne Zebranie członków Stowarzyszenia oraz ponoszenie innych dobrowolnych świadczeń finansowych i opłat określonych uchwałami władz Stowarzyszenia.

§ 12

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, podmiot gospodarczy, osoba prawna, organizacja społeczna, przedsiębiorstwo, które popierają cele Stowarzyszenia, deklarują współpracę i usługi potrzebne do realizacji celów określonych w § 5 i 6.

§ 13

Członkiem honorowym może zostać osoba wybitnie zasłużona dla rozwoju sztuk artystycznych. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 14

Członek honorowy i wspierający (osobiście lub poprzez swego przedstawiciela) ma prawo korzystać z praw członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 15

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w wyniku:

 1. Śmierci członka;
 2. Wystąpienia na własną prośbę;
 3. Skreślenia z listy członków jako: wynik niegodnego zachowania się nieusprawiedliwionego zalegania ze składkami lub innymi świadczeniami pomimo pisemnych upomnień;
 4. Braku zaangażowania twórczego i ustania pracy artystycznej;
 5. Wykluczenia automatycznego będącego wynikiem decyzji Komisji Rewizyjno-Dyscyplinarnej,  w przypadku skazania członka przez Sąd Powszechny na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

Wykluczenie nie dotyczy członków wspierających i honorowych.

§ 16

Zawieszenie członka zwyczajnego: okres zawieszenia trwa do czasu zakończenia postępowania przed Komisją Rewizyjno-Dyscyplinarną, jednak nie dłużej niż 1 rok.

W okresie tymczasowego zawieszenia ustają prawa wynikające z przynależności do „OSTP”.

§ 17

Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w § 15 pkt. 1, 2, 3, 4 następuje w wyniku uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Członek wykluczony lub skreślony ma prawo ubiegać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia po upływie 2 lat od skreślenia i po ustaniu przyczyn wymienionych w § 15 pkt.4.

Członek zawieszony, skreślony lub wykluczony ma prawo odwołać się pisemnie w ciągu 7 dni od otrzymanej decyzji do Zarządu Stowarzyszenia w celu ponownego jej rozpatrzenia.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Członków
Zarząd Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjno-Dyscyplinarna
Rada Programowo-Artystyczna

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata
 2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, może ono być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
  Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed terminem zebrania, pisemnie, co najmniej  raz do roku.
 3. Nadzwyczajne Zebranie Członków może być zwoływane w terminie od 7 dni przed datą rozpoczęcia zebrania, pisemnie, z przyczyn wymagających natychmiastowego podjęcia ważnych decyzji lub działań organizacyjno porządkowych.
 4. Uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, powstałe z przyczyn określonych w § 15 pkt. 1 , 2, 3, 4 – następuje na Nadzwyczajnym Zebraniu Członków określonym § 18 pkt.5

§ 19

Do kompetencji Walnego zebrania Członków należy w szczególności:

 1. Uchwalanie programu działania Zarządu Stowarzyszenia na wniosek Rady Programowo-Artystycznej;
 2. Uchwalanie rodzajów, kierunków, metod i form działalności Stowarzyszenia;
 3. Powoływanie grup zainteresowań, klubów, zespołów twórczych itp. w zależności od potrzeb i warunków twórczości artystycznej;
 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjno-Dyscyplinarnej;
 5. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym lub tajnym:

od 3 do 6 członków Zarządu Stowarzyszenia,
od 3 do 5 członków Komisji Rewizyjno-Dyscyplinarnej,
od 3 do 5 członków Rady Programowo – Artystycznej.

 1. Podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.

§ 20

Zarząd Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: prezesa,  wiceprezesa , sekretarza,  skarbnika i członków.

§ 21

 1. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, a w szczególności:
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • współpraca z władzami administracji państwowej oraz innymi jednostkami i organizacjami,– prowadzenie  działalności odpłatnej, nieodpłatnej i gospodarczej na rachunek Stowarzyszenia, ustalanie składek wpisowych i miesięcznych,
 • organizowanie działalności wystawienniczej i życia kulturalnego oraz osiąganie i rozwijanie celów artystycznych określonych w Statucie,
 • przyjmowanie członków Stowarzyszenia oraz ich skreślanie lub wykluczanie,
 • zwoływanie Zebrań Walnych Zwyczajnych i Nadzwyczajnych,
 • uchwalanie planów działania i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie sprawozdań z ich wykonywania,
 • uchwalanie regulaminu Zarządu,
 • zgłaszanie wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego i wspierającego,
 • zarządzanie finansami i majątkiem Stowarzyszenia oraz ustalenie zasad,
 • składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków,
 1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22

Komisja Rewizyjno-Dyscyplinarna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 23

 1. Każdy członek Stowarzyszenia może wykonywać prawo nadzoru i kontroli Stowarzyszenia za pośrednictwem Komisji Rewizyjno-Dyscyplinarnej.
 2. Komisja Rewizyjno-Dyscyplinarna sprawuje nadzór nad Zarządem Stowarzyszenia w zakresie:
  1. badania bilansu oraz rachunków strat i zysków,
  2. ocenę sprawozdań Zarządu,
  3. opiniuje  uchwały Zarządu w zakresie dysponowania zyskami i pokrywania strat,
  4. składa roczne pisemne sprawozdanie z prowadzonego nadzoru i kontroli wydatków na Walnym Zebraniu Członków,
  5. może wnioskować o zawieszanie i odwoływania Zarządu i jego członków,
 3. Członek Komisji Rewizyjno-Dyscyplinarnej wykonuje swoje funkcje społecznie, nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu.
 4. Członek Komisji nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Wnioskuje w razie potrzeby o zwołanie Walnego Zebrania. Wniosek powinien zawierać temat obrad i szczegółowe jego uzasadnienie.
 6. Komisja Rewizyjno-Dyscyplinarna orzeka również w sprawach dotyczących naruszenia Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, obowiązków członka, zasad współżycia koleżeńskiego, a także innych wykroczeń, naruszających dobre imię „OSTP” i jego członków.

Rozstrzyga również spory powstałe na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 24

Rada Programowo-Artystyczna:

 1. Wybierana jest na Walnym Zebraniu.
 2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 3. Rada zajmuje się problemami twórczości, edukacji ,upowszechniania współpracując
  z innymi wybitnymi twórcami w tych dziedzinach oraz z twórcami i specjalistami w dziedzinach pokrewnych.
 4. Rada zajmuje się również doradztwem artystycznym przy realizacji wystaw, doborem prac i innymi działaniami na rzecz podnoszenia poziomu artystycznego Stowarzyszenia.
 5. Rada typuje komisarzy wystaw, sekretarzy konkursów, członków jury i komisji kwalifikacyjnych oraz rzeczoznawców i biegłych.
 6. Opiniuje wnioski o przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 25

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są m.in.:

 1. Składki członkowskie.
 2. Inne świadczenia członkowskie.
 3. Zapisy, darowizny, subwencje i dotacje.
 4. Dochody z działalności statutowej, odpłatnej i gospodarczej.
 5. Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej organów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.

Zabrania się:

 1. przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków Organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 2. wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów, lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 3. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 26

Wszelkie dokumenty, pociągające za sobą zobowiązania finansowe lub zmianę substancji majątkowej Stowarzyszenia podpisują 2 osoby: prezes lub wiceprezes  i jeden z członków Zarządu.

Dla ważności innych pism i dokumentów mających podstawowe znaczenie dla Stowarzyszenia wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa.

 

Rozdział VI

Zamiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 27

Propozycje zmian statutu zgłasza Komisja Statutowa, powołana przez Zarząd Stowarzyszenia.

Projekt zmian statutu winien być zgłoszony co najmniej jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania.

§ 28

W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z dokonanymi ustaleniami Walnego Zebrania przeprowadza postępowanie likwidacyjne .

§ 29

Zmiana statutu bądź rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 30

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy  z dnia 07.04.1989 r – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.89.20.104 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz. U. Nr 96 pozycja 873  ze zmianami.