Walne Zebranie Sprawozdawcze

W imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół w Bornem Sulinowo zwołuję na dzień 06 września 2017 r. (środa)  na godz. 18:00 Walne Zebranie Sprawozdawcze  członków.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku braku wymaganej liczby członków w I terminie – zebranie odbędzie się w II terminie tj. dnia  06 września 2017 o godz. 18:30. Zebranie takie będzie prawomocne do podejmowania  wszelkich  czynności  zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania.  Zebranie  odbędzie się w Hostelu „Cztery pory roku” przy ul. Woj. Polskiego 16

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania;
 3. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i wniosków;
 4. Stwierdzenie quorum;
 5. Zatwierdzenie porządku obrad;
 6. Przedstawienie Sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia za 2016 rok i podjęcie Uchwały Nr 1/2017;
 7. Wybory Komisji Skrutacyjnej do wyborów: członków Komisji Rewizyjnej i członków Zarządu;
 8. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej;
 9. Wybór Komisji Rewizyjnej;
 10. Podjęcie uchwały Nr 2/2017 w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej;
 11. Podjęcie uchwały Nr 2a/2017 w sprawie przyjęcia protokołu o powołaniu nowej Komisji Rewizyjnej;
 12. Przerwa;
 13. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia za 2016 rok;
 14. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej i podjęcie Uchwały  Nr 3/2017;
 15. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu OSTP za 2016 rok – podjęcie Uchwały Nr 4/2017;
 16. Przedstawienie planu pracy i preliminarza finansowego OSTP na 2017 rok;
 17. Podjęcie Uchwały Nr 5/2017 w sprawie planu pracy na 2017 r. i Uchwały Nr 6/2017 w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok;
 18. Przyjęcie nowych członków do OSTP, podjęcie Uchwały Nr 7/2018;
 19. Podjęcie Uchwały Nr 8/2017 w sprawie skreślenia członków, którzy nie opłacili składek za dwa lata wstecz;
 20. Podjęcie Uchwały Nr 9/2017 o odwołaniu Zarządu;
 21. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia;
 22. Wybory nowych członków Zarządu Stowarzyszenia;
 23. Podjęcie Uchwały na 10/2017 w sprawie zmian w Zarządzie Stowarzyszenia;
 24. Wolne wnioski i zapytania; sprawy składek członkowskich;
 25. Zamknięcie zebrania.

Materiały Sprawozdawcze dostępne są  do wglądu  w siedzibie Stowarzyszenia w dniu  06.09.2017 r. w godz. 12:00 – 16:00.